/ 1 نظر / 63 بازدید
حسن

حـدیـث عـشـق در دفـتـر نـگـنـجد حـسـاب عـشـق در مـحـشـر نـگنجد عـجـب مـی‌آیـدم کـیـن آتـش عشق چـه سـودایـی است کاندر سرنگنجد بـرو مـجـمـر بـسـوز ار عـود خـواهـی کـه عـود عـشـق در مـجـمـر نـگنجد دریــن ره پــاک دامـن بـایـدت بـود کــه ایــنـجـا دامـن تـر درنـگـنـجـد هر آن دل کاتش عشقش برافروخت چـنـپـان گـردد کـه انـدر بـرنـگنجد دلـی کـز دسـت شـد زاندیشهٔ عشق درو انــدیــشــهٔ دیــگــر نـگـنـجـد بـرون نـه پـای جـان از پـیـکر خاک کـه جـان پـاک در پـیـکـر نـگـنـجد شـرابـی کـان شـراب عـاشـقـان است نـدارد جـام و در سـاغـر نـگـنـجـد چـو جـانان و چو جان با هم نشینند ســر مـویـی مـیـانـشـان درنـگـنـجـد رهــی کــان راه عـطـار اسـت امـروز در آن ره جـز دلـی رهـبـر نـگـنـجـد "عطار نیشابوری" -------------------------------- سلام روزخوش [لبخند][گل]