از یاد رفته

از یاد رفته
به غیر غم ، که بود یار و آشنای رهی؟
ز دوستان ، که نهد پای در سرای رهی؟
از آن به کوی تو چون سایه گشت خاک نشین
که سنگ حادثه اینجا شکست پای رهی
به جای دشمن خود ، غیر دوستی نکند
به دوستی که مکن ، دشمنی به جای رهی
تو خواه بر سر او گل فشان خواه آتش
رضای خاطر یاران بود ، رضای رهی
مگو که حرمت افتادگان ، که دارد پاس؟
که خار بادیه سر می نهد به پای رهی
فغان که اهل دلی نیست در جهان ، ورنه
همه نوای محبت بود ، نوای رهی
اجل بود که از او دیده بر نمی گیرد
وگرنه چشم کسی نیست در قفای رهی
رهی ز ناله جان سوز شکوه ای نکند
که هست گرمی دلها به ناله های رهی

رهی معیری

/ 1 نظر / 11 بازدید