ابراهیم صهبا به مناسبت بازنشستگی رهی معیری

 شعر زیر را ابراهیم صهبا به مناسبت بازنشستگی رهی معیری سروده است:

در گوش رهی شاعر آزاده بگفتم 

ای در ره تو سیم تنان دسته به دسته

با طبع لطیف و نفس گرم تو بازست

بر روی تو هرجا که بود یک در بسته

امروز شنیدم که پس از محنت بسیار  

از خدمت دولت شده ای باز نشسته

از پرسش من کرد چو گل خنده و گفتا 

دانی که رهی طرفی از این باغ نبسته

افسوس که عمری با بطالت گذراندیم

از کار مکرر شده وامانده و خسته

صد شکر که از بند مصائب شدم آزاد

از دولت فرخنده و اقبال خجسته

دولت اگر از خدمت خود کرد معافم

از خدمت خوبان نشوم بازنشسته

ابراهیم صهبا

/ 0 نظر / 24 بازدید